Algemene voorwaarden

Sinds 1977 Maatwerk DuurzaamEnergiezuinigUnieke Lichtinstallatie

Algemene voorwaarden

Van de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid
Wielsma Sierverlichting V.O.F.
Gevestigd te Leek, KvK nummer 04033478


Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen Wielsma Sierverlichting V.O.F., (hierna te noemen “Wielsma Verlichting”) en haar wederpartij tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één of meer van de onderstaande bepalingen afwijken. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden binden Wielsma Verlichting niet, tenzij deze door Wielsma Verlichting uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van ondergetekende zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een “onvoorziene” verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van een opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen zijn pas bindend nadat deze schriftelijk door ondergetekende zijn bevestigd. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven wat de prestatie van Wielsma Verlichting is. Dit kan bestaan uit:

– verkoop van verlichtingsarmaturen

– verkoop plus service en onderhoud van verlichtingsarmaturen

– verhuur van verlichtingsarmaturen

De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend -,vervoers- en energiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Monsters en modellen

Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 4 Afwijking

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening of model, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen die voor de diverse materialen en halffabricaten zijn gedeponeerd door diverse fabrikanten en leveranciers.

Artikel 5 Levertijd

Levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd dient de wederpartij Wielsma Verlichting schriftelijk in gebreke te stellen en haar in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn aan haar verplichting te voldoen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wielsma Verlichting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wielsma Verlichting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wielsma Verlichting zijn verstrekt, heeft Wielsma Verlichting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. Wielsma Verlichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wielsma Verlichting is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wielsma Verlichting kenbaar behoorde te zijn. De wederpartij vrijwaart Wielsma Verlichting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 7 Meerwerk

Verrekening van meerwerk vindt plaats:

  1. a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
  2. b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  3. c. ingeval van langere duur van gebruik van eigendommen van Wielsma Verlichting dan overeengekomen;
  4. d. ingeval van het verrichten van extra werkzaamheden en gebruik van extra materialen waar redelijkerwijs geen rekening mee kon worden gehouden door Wielsma Verlichting op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen bij voorkeur schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Wielsma Verlichting op verrekening van meerwerk onverlet. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Wielsma Verlichting gebruikelijk berekende prijzen, te verhogen met een opslag voor administratiekosten en risico.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

Wielsma Verlichting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Wielsma Verlichting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is Wielsma Verlichting bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wielsma Verlichting op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Wielsma Verlichting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, is Wielsma Verlichting gerechtigd het werk stil te leggen en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Wielsma Verlichting op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van Wielsma Verlichting

Wielsma Verlichting is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in haar prestatie.

De aansprakelijkheid van Wielsma Verlichting is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Wielsma Verlichting beperkt tot de waarde van de geleverde prestatie en maximaal tot het factuurbedrag.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wielsma Verlichting aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Wielsma Verlichting toegerekend kan worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Wielsma Verlichting is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Ingeval van overmacht is de aansprakelijkheid van Wielsma Verlichting uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leidinggevende ondergeschikten van Wielsma Verlichting

Artikel 10 Betaling en zekerheid

Ondergetekende zal, ingeval van koop of koop plus service, bij het aanvaarden van een opdracht vragen om een voorschot van tenminste de helft van het overeengekomen bedrag waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd. Het resterende deel zal na afronding van de opdracht gefactureerd worden. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum.

Indien na het verstrijken van deze termijn door ondergetekende nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer ondergetekende evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 11 Verhuur en garantie

Wielsma Verlichting garandeert dat de verhuurde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken die dit normale gebruik verhinderen. Indien de verhuurde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Wielsma Verlichting de zaak binnen redelijke termijn na ontdekking van het gebrek vervangen of zorgdragen voor herstel.

De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wielsma Verlichting de wederpartij wijzigingen heeft aangebracht dan wel tracht aan te brengen aan de zaak of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 12 Annulering en teruggave verhuurde zaken bij einde huur

In het geval de wederpartij de verhuurovereenkomst vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde wenst te annuleren, is zij annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 50% van de overeengekomen huurprijs. Indien annulering plaatsvindt binnen 24 uur vóór de overeengekomen aanvang van de huur, is de volledige huurprijs verschuldigd over de overeengekomen periode.

Bij het einde van de huur is de wederpartij gehouden het aldus gehuurde in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 2. genoemde verplichting, heeft Wielsma Verlichting het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

Artikel 13 Verkoop en Garantie

Wielsma Verlichting garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld voor levering aan professionele partijen en vrij zijn van gebreken die dit gebruik verhinderen.

De garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Wielsma Verlichting de zaak (binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel -indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is-schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij), naar keuze van Wielsma Verlichting vervangen of zorgdragen voor herstel.

In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan Wielsma Verlichting te retourneren en de eigendom aan Wielsma Verlichting te verschaffen.

De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wielsma Verlichting, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien de door Wielsma Verlichting verkochte zaak, een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

Artikel 14 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wielsma Verlichting.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wielsma Verlichting in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Wielsma Verlichting de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wielsma Verlichting slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde hieromtrent in deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Wielsma Verlichting, zolang de wederpartij de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen, nog niet of niet volledig heeft voldaan.

Zolang de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het haar niet toegestaan deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Bij overtreding wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond volledig opeisbaar, onverminderd de rechten van Wielsma Verlichting uit hoofde van voormeld eigendomsvoorbehoud.

De wederpartij is verplicht de eigendommen van Wielsma Verlichting met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wielsma Verlichting te bewaren.

Indien derdenbeslag leggen op de eigendommen van Wielsma Verlichting dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Wielsma Verlichting zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Zodra de wederpartij in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Wielsma Verlichting gerechtigd zich zonder dat hiertoe enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, de eigendommen van Wielsma Verlichting terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die Wielsma Verlichting toekomen.

De wederpartij wordt in ieder geval geacht in betalingsmoeilijkheden te verkeren zodra door haar een verzoek tot surseance van betaling is gedaan, haar faillissement is aangevraagd of ten laste van haar beslag is gelegd.

Artikel 16 Verzekering

De wederpartij verplicht zich vanaf het moment van terbeschikkingstelling, de eigendommen van Wielsma Verlichting te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- , ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal.

Artikel 17 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wielsma Verlichting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wielsma Verlichting niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Onder overmacht van Wielsma Verlichting wordt mede verstaan storingen in het bedrijf van Wielsma Verlichting of haar toeleveranciers (waaronder tevens begrepen: op het uit te voeren werk) ten gevolge van stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen te land of te water, machinebreuk, molest, oorlog, mobilisatie en elke maatregel van overheidswege met een soortgelijke uitwerking, alsmede andere omstandigheden die de normale bedrijfsgang verstoren. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wielsma Verlichting opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wielsma Verlichting niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Wielsma Verlichting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wielsma Verlichting haar verplichtingen had moeten nakomen. Indien Wielsma Verlichting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Wat zeggen onze klanten